(مقام معظم رهبری (دام عزه)) - علوم انسانی هوای تنفسی مجموعه‌های نخبه کشور است که هدایت جامعه را بر عهده دارند بنابراین آلوده یا پاک بودن این هوای تنفسی بسیار تعیین کننده است - علوم انسانی روح دانش است. حقیقتاً همه‌ی دانشها، همه‌ی تحرکات برتر در یک جامعه، مثل یک کالبد است که روح آن، علوم انسانی است.

تازه ها

آموزشی

پژوهشی

فرهنگی

رفاهی

تبلیغی

نشر

کتاب ها

نشریات

نشست های علمی

یادداشت ها و مقالات

یادداشت ها و مقالات

یادداشت ها و مقالات
مراکز همکار
شرایط تحصیل در مجتمع

مجلات علمی
مطالعات اسلامی در حوزه علوم انسانی

بیانات مقام معظم رهبری


بیانات مقام معظم رهبری


بیانات مقام معظم رهبری


کرسی های نظریه پردازی

پیش نشست 3


1 برگزاری چهارمین پیش نشست بیستمین جشنواره شیخ طوسی در مؤسسه آموزش عالی شهیده بنت الهدی2

پیش نشست 2


1 برگزاری چهارمین پیش نشست بیستمین جشنواره شیخ طوسی در مؤسسه آموزش عالی شهیده بنت الهدی2

پیش نشست 1


1 برگزاری چهارمین پیش نشست بیستمین جشنواره شیخ طوسی در مؤسسه آموزش عالی شهیده بنت الهدی

دسترسی سریع

امور دانش آموختگان

امور مبلغان

مجموعه فرهنگی ورزشی

خوابگاه غدیر

تسهیلات رفاهی طلاب

پایان نوییسه ها

پیام های قرآنی و حدیثی

نشست ها و کارگاه های تربیتی

محافل و نشست های قرآنی

خدمات مشاوره ای

دروس اخلاق

تشکل های فرهنگی

محققان برتر

نرم افزارهای علمی

کتابخانه های دیجیتال

نشست های علمی و همایش ها

گالری تصاویر

لینک مرتبط
مجتمع از نگاه آمار

-

تعداد کل بازدیدکنندگان

74

مجلات علمی

70

پایان نامه ها

70

رشته های تحصیلی

150

اساتید

-

طلاب